Stenmaterial

Med bergsmaterial avses här material som utvinns från fast berg och används i krossad eller ibland okrossad form för olika byggändamål. Materialet kan utifrån användningsobjektet bestå av fraktioner, vars storlek kan variera mellan fint material och stora block. Löst stenmaterial som avlagrats på berggrunden utgör marksubstanser. Kornstorleken och sorteringen varierar beroende på avlagringsförhållandena och uppkomstsättet. Med marksubstanser avses i detta sammanhang sorterade sand- och grusavlagringar. Typiska användningsobjekt för stenmaterial är väg- och järnvägsbyggande, asfalt, betongprodukter och husbyggande. I stenmaterialförsörjningen förutses också en ökad användning av stenmaterial som alternativ till grus och sand, t.ex. i form av krossad morän, utvinningsindustrins sidoberg och olika återvinningsmaterial.

Geologiska forskningscentralen har gjort systematiska inventeringar av stenmaterial sedan 1989. En stor del av Finland har kartlagts genom s.k. POSKI-projekt. Sådana pågår just nu i Birkaland. Dessutom finns planer på POSKI-projekt i Lappland.

Vi erbjuder följande tjänster

Kvalitativa och kvantitativa inventeringar av jord- och stenmaterial
Seismiska lodningar och andra terrängmätningar

 

POSKI-projektet i Lappland

I projektet insamlas och kompletteras basdata om mängden stenmaterial och dess kvalitet på grus- och bergsområden, områdenas geologiska, biologiska och landskapsmässiga värden samt deras lämplighet för stenmaterial- och vattenförsörjning.

 arrow Läs mer (på finska)  

 

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Bokföring av stenmaterial (KITTI)
arrow Information om bergsmaterial
arrow Information om jordmaterial

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
 Akseli Torppa, Enhetschef, Samhällen och byggande

”Vårt lands geologiskt varierande urberg och jordmån erbjuder rikliga mängder av högklassigt stenmaterial för olika användningsändamål.”
- Akseli Torppa, Enhetschef, Samhällen och byggande