Havsbotten

Med moderna forskningsinstrument för maringeologiska undersökningar, moderna behandlings- och tolkningsprogram för lodningsdata samt GIS-program får man exakt och tydlig information om bottenkvaliteten och vattendjupet samt eventuella andra egenskaper som påverkar byggandet (t.ex. strömmar, vrak och gamla strukturer). Utifrån kunskap om vattenområdets bottenförhållanden kan man styra byggandet till de lämpligaste platserna och välja rätta byggmetoder.

Vid lokaliseringsundersökningar kan vi producera exakt och tydlig information om bottenkvaliteten, vattendjup och djup för fast botten/berg samt eventuella andra egenskaper som påverkar byggandet. Med akustisk-seismiska metoder kan man bl.a. bedöma storlek och tjocklek på jordartsfyndigheter under vatten. Utifrån lodningsundersökningar kan kartor och geologiska tvärsnitt produceras i önskad skala.

Genom miljöundersökningar följer och undersöker GTK jordskorpans (inkl. havsbottnens) nuvarande tillstånd och förändringar som människan orsakat. Vi utför systematiska tungmetallkartläggningar av havsbotten för att få kunskap om havsbottentillståndet och utbredningen av skadliga ämnen i våra vattenområden. I Finska viken har öppna havsområden kartlagts på 1990-talet och kartläggningen av kustområdena avslutades på 2000-talet. Arbetet fortsätter på andra kust- och havsområden i Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken.

Vi erbjuder följande tjänster

Utredningar av föroreningar
Utredningar av jordmaterial i havsbottnen
Utredningar gällande byggande på havsbottnen
Undersökningar av platser för slutförvaring

Länkar till innehåll/tjänster som tangerar ämnet:

arrow Forskningsprogrammet för maringeologi och globalförändring
arrow Maringeologiska forskningsfartyget

arrow Ta kontakt med våra experter

 
 
Jyrki Rantataro, geolog

” Den information som vi producerar betjänar kartläggningen av Finlands stora havsområde, planeringen av hur havsområdet används, byggandet på havsbotten och riskidentifieringen.”
- Jyrki Rantataro, enhetschef, earingeologi