Mineralteknik

GTK:s Mineraltekniska laboratorium i Outokumpu (GTK Mintec) är specialiserat på processundersökning av malmer och utveckling av anrikningsteknik i samarbete med industrin, leverantörer av utrustning och forskningsinstitut. GTK Mintec täcker hela kedjan från mineralogisk forskning och anrikningstester i laboratorieskala till kontinuerlig provdrift i pilotskala, vilket gör laboratoriet unikt även ur ett internationellt perspektiv.

GTK Mintec erbjuder skräddarsydda anrikningstekniska forskningstjänster för gruvindustrins behov så att kunden får alla tjänster som behövs för malmanrikning från samma ställe. Forskningstjänsterna siktar på att utveckla ekoeffektiva processer och därigenom förbättra sektorns industriella konkurrenskraft samt miljövänlig och hållbar användning av mineralresurserna.

 • Mineralogisk karakterisering och processmineralogi
 • Sönderdelningsundersökningar (malning, krossning)
 • Anrikningsundersökningar (laboratorie- och pilotskala)
 • Processkemiska mätningar
 • Miljö- och återvinningsundersökningar
 • Processmodellering och planering
 • Utbildnings- och konsulttjänster för gruvsektorn

Vi erbjuder följande tjänster

Processmineralogi
Anrikningstekniker och testfabrik
Mineraltekniska miljö- och återvinningsundersökningar
 

Referenser:

GTK Mintec utför årligen ca 100 avgiftsbelagda uppdrag åt inhemska och internationella gruvindustriföretag. Projekten genomförs i konfidentiellt samarbete med kunderna och andra forskningsinstitut.

GTK Mintec har deltagit i internationella EU-finansierade projekt samt ett biståndsprojekt (ICI) som finansieras av utrikesministeriet i Finland. ICI-projektets syftar till att utveckla och uppdatera anrikningslaboratoriet Central Geological Laboratory i Ulan Bator i Mongoliet.

GTK:s Mintec deltar i flera samfinansierade projekt som genomförs i nära samarbete med inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut samt gruvindustriföretag. Exempel på avslutade och pågående Tekes-finansierade projekt där GTK Mintec är en av forskningsorganisationerna:

 • Hantering av arsen i gruvprocesser och utvinning (ARSENAL)
 • Hållbart utnyttjande av mineraler i platinagruppen (BEPGE och PROSU)
 • Kostnadseffektiv bearbetning av avfallsmaterial och slagg baserat på biourlakning (PROBIO)
 • Bearbetning av bottenslagg från termisk behandling av kommunalt avfall i materialåtervinningssyfte PUUMA)
 

arrow Ta kontakt med våra experter