Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Metaller
arrow Industrimineral
arrow High tech -metaller (på engelska)
arrow Stenar som hobby

 

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Nyttjande av mineralresurser

Resultatområdet Mineralresurser och råmaterialförsörjning ska främja hållbar användning av naturresurser från berggrunden och jordmånen för samhällets och näringslivets behov och skapa förutsättningar för utvinnings- och energiindustrin att generera långsiktiga investeringar, sysselsättning och välfärd. GTK erbjuder informations- och experttjänster nationellt och på EU-nivå i fråga om mineralresurser och hållbar exploatering av resurserna.

Kartering av malmpotential

GTK:s kartering av malmpotential har som huvudmål att bedöma råmaterialpotentialen i den finska berggrunden och anvisa områden med malmpotential och fyndigheter för gruvindustrin samt producera specificerbara data om den finska berggrunden för gruvsektorns behov. GTK producerar nya malmgeologiska tolkningar av dåligt utforskade områden och utvecklar nya karteringsmodeller och -metoder. GTK koncentrerar undersökningarna till sådana områden med malmpotential som inte är föremål för intensiv kartering från bolagens sida. Nya malmuppslag från hela Finland produceras dessutom med hjälp av malmprognoskartor, geofysisk tolkning och 3D-modeller samt tolkning av omfattande berg- och markgeokemiska data.

 

 
Forskningslaboratorium
Våra tjänster stödjer malmletning, gruvverksamhet och andra kunder för vilka data om mineraler och isotopgeologi är viktiga. Läs mera

Malmpotential
Vi har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. Läs mera

 

 
Mineral Deposits and Exploration - Karttjänst
Malmfyndigheterna och gruvorna i Finland (på engelska).

arrow    Läs mera

 

Malmprospektering