Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Stenmaterial vid byggande

Stenmaterial är material som lösgjorts från ett fast berg och som i allmänhet används i krossad form för olika byggnadsändamål. Utifrån användningsobjektet kan stenmaterialet bestå av olika fraktioner med varierande storlek från fint material till stora block. Stenmaterial används vanligen i strukturlagren i landsvägar och järnvägar samt i tillverkningen av betong. Tillgången på högklassigt åsmaterial håller på att försvåras och andelen stenmaterial ökar. Ersättande stenmaterial och återvunnet stenmaterial används likaledes i allt större omfattning. Dessa omfattar exempelvis återvunnet stenmaterial, rivningsavfall som frigörs från byggindustrin och volymmässigt stora högar av sidoberg från brytningen av natursten.

Med natursten, dvs. byggnadssten, avses sten som används för byggande och som bryts ur berg i stora stycken och därefter förädlas mekaniskt, till exempel genom sågning och polering, till slutprodukter. Slutprodukterna omfattar bland annat plattor för inre och yttre utrymmen, kantstenar samt storgat- och nubbsten. Sten används också som inredningsdetaljer, i öppna spisar, som bordsskivor, för små föremål och i miljöbyggande. Bland natursten som produceras i Finland är granit och täljsten samt i viss mån skiffer de vanligaste.
 

 
Natursten
Med hjälp av våra undersökningar kan man hitta nya fyndigheter av produktionskvalitet för industrins bruk, bedöma tillgång och kvalitet med avseende på stenbrott i produktion och utreda miljöegenskaperna för sidoberg från naturstensproduktionen. Läs mera

Stenmaterial
Våra tjänster omfattar bland annat kvalitativa och kvantitativa inventeringar av jord- och stenmaterial samt seismiska lodningar och andra terrängmätningar. Läs mera

 

 
Maankamara
Maankamara-karttapalvelu

Maankamara-karttapalvelu    Läs mera

 

Stenmaterial vid byggande

Nyttiga länkar 

Infra r.f.
Kiviteollisuusliitto (på finska)