Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 

Annat intressant

arrow Happamien sulfaattimaiden haitat hallintaan -broschyr

 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Markanvändning och miljö

Vi utför miljöundersökningar som stöd för planläggning, byggande, miljökonsekvensbedömning och beslutsfattande. Utredningar om miljöns grundtillstånd och riskbedömningar behöver stöd av data om mark- och grundvattenegenskaper. Vårt täckande datamaterial och vår breda geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt kring mark- och grundvattenskydd samt undersökningar om miljöns tillstånd och miljöförändringar.

 
Forskningslaboratorium
Våra tjänster stödjer malmletning, gruvverksamhet och andra kunder för vilka data om mineraler och isotopgeologi är viktiga. Läs mera

Miljöundersökningar av mark
Våra omfattande datamängder och diversifierade geologiska och geokemiska kompetens är nyckelfaktorer i projekt för jordmåns- och grundvattenskydd samt undersökningar av miljöns tillstånd och miljöförändringar. Läs mera

 

 
Maankamara
Maankamara-karttapalvelu

Maankamara-karttapalvelu    Läs mera

Sura sulfatjordar
Tjänsten innehåller GTK:s kartläggningsdata om förekomsten av sura sulfatjordar och deras egenskaper längs Finlands hela kustområde. Tjänsten ger möjlighet att granska områdesinformation om den sannolika förekomsten av sura sulfatjordar samt punktvis data från borrnings- och analysresultat.

arrow    Läs mera

Bakgrundshalter (TAPIR)
Karttjänsten innehåller regionala statistiska parametrar om bakgrundshalter i marken i områden med arsenik- eller metallhalter som överstiger det normala. De högsta rekommenderade bakgrundshalterna kan användas bland annat då markens förorening uppskattas. Tjänsten innehåller också länkar till rapporter från områden som undersökts mera i detalj.

arrow    Läs mera

Geokemisk miljökonsekvenskarta
Geokemisk miljökonsekvenskarta.
Läs mera

 

Markanvändning och miljö

Nyttiga länkar 

Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)