Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Grundvatten

Finland är helt självförsörjande i fråga om grundvatten, och det skulle finnas gott om kapacitet för export. I vårt land finns det 6 350 grundvattenområden där det varje dygn bildas 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten. Endast cirka 10 procent av det grundvatten som bildas är i användning. I Finland finns det cirka 1 600 vattenverk, ett flertal vattenandelslag och därtill använder cirka 10 procent av befolkningen vatten från en egen brunn som hushållsvatten. Cirka 60 procent av vattnet som distribueras av offentliga vattenverk är grundvatten och resten ytvatten.

 
Forskningslaboratorium
Våra tjänster stödjer malmletning, gruvverksamhet och andra kunder för vilka data om mineraler och isotopgeologi är viktiga. Läs mera

Grundvatten
Våra tjänster omfattar bland annat utredningar av grundvattenområdens struktur och modellering av grundvattenströmmar. Läs mera

 

 
Maankamara
Maankamara-karttapalvelu

Maankamara-karttapalvelu    Läs mera

Sura sulfatjordar
Tjänsten innehåller GTK:s kartläggningsdata om förekomsten av sura sulfatjordar och deras egenskaper längs Finlands hela kustområde. Tjänsten ger möjlighet att granska områdesinformation om den sannolika förekomsten av sura sulfatjordar samt punktvis data från borrnings- och analysresultat.

arrow    Läs mera

Bakgrundshalter (TAPIR)
Karttjänsten innehåller regionala statistiska parametrar om bakgrundshalter i marken i områden med arsenik- eller metallhalter som överstiger det normala. De högsta rekommenderade bakgrundshalterna kan användas bland annat då markens förorening uppskattas. Tjänsten innehåller också länkar till rapporter från områden som undersökts mera i detalj.

arrow    Läs mera

Geokemisk miljökonsekvenskarta
Geokemisk miljökonsekvenskarta.
Läs mera

 

Grundvatten

Nyttiga länkar 

Suomen vesiyhdistys rf. (på finska)
Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)