Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 
 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Samhällsbyggande

Resultatområdet Markanvändning och byggande ska förbättra förutsättningarna för den offentliga och privata sektorn att fatta beslut om markanvändning genom att erbjuda användarorienterade data- och experttjänster, främja markanvändningslösningar som beaktar ekonomiska faktorer och miljöfaktorer vid byggnation i tillväxtcentrum samt stöda genomförandet av Östersjöstrategin och direktivet om marin strategi.

Lämplighet för byggande

Preliminära bedömningar av markens och berggrundens byggegenskaper kan ofta göras på grundval av våra befintliga data. Genom att kombinera och tolka olika mark- och berggrundsdata och samla in preciserande data i terrängen kan byggbarhetsmodeller som även betjänar mer detaljerad planering av markanvändningen produceras. Dessutom är specialanalyser, som undersökning av mjukjordsegenskaper, till hjälp också på byggnadsplaneringsnivå. Preliminära bedömningar av berggrundens fragmentering bygger på våra insamlade berggrundsdata, och våra experters tolkningar ger en god utgångspunkt för planering av underjordiska anläggningar.

 
Byggbarhet
Vi bedömer markens och berggrundens byggegenskaper utgående från vårt befintliga material. Läs mera

 

 
Maankamara
Maankamara-karttapalvelu

Maankamara-karttapalvelu    Läs mera

Grundundersökningar (PTR)
Tjänsten öppnades för visning och nedladdning av grundundersökningsdata. I det första skedet består registret av Trafikverkets grundundersökningar.

arrow     Läs mera

Finlands berggrund och stratigrafi
Denna berggrundskarta bygger på generalisering av en kartdatabas utan sammanfogning och skalor (DigiKP).

arrow    Läs mera

Sura sulfatjordar
Tjänsten innehåller GTK:s kartläggningsdata om förekomsten av sura sulfatjordar och deras egenskaper längs Finlands hela kustområde. Tjänsten ger möjlighet att granska områdesinformation om den sannolika förekomsten av sura sulfatjordar samt punktvis data från borrnings- och analysresultat.

arrow    Läs mera

 

Lämplighet för byggande

Nyttiga länkar 

Infra r.f.
Miljö- och geoinformationsstjänsten OIVA (på finska)