Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer
Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 
 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Den internationella GTK

I och med att förbrukningen av naturresurser ökar globalt har också efterfrågan på geologisk kompetens ökat. Globala kompetensunderskott finns bl.a. i frågor som gäller geologisk undersökning, geodataförvaltning, bedömning av råmaterial och grundvatten samt i allmänt ökande grad i frågor med miljöanknytning. Med anledning av detta ska GTK bli ännu aktivare och stärka sin internationella roll som forskningsinstitut, byggare av EU:s gemensamma kunskapsgrund och genomförare av utvecklingspolitiken.

I enlighet med strategin ska GTK vara ett europeiskt expertorgan i fråga om mineralråvaror och spela en central roll i Finlands och EU:s mineralpolitik. GTK är medlem i sammanslutningen av europeiska geologiska forskningsinstitut (EuroGeosurveys), kommissionens arbetsgrupper och hållbarhetsfrämjande nätverk. I projekten inom ramen för utvecklingssamarbetet betonar GTK vikten av råmaterialbaserad hållbar utveckling.

Advancing Geoscientific Capability -broschyr

Forskningssamarbete

GTK:s mål är att stärka sin kompetens och skapa strategiska partnerskap för att nå resultat nu och i framtiden samt kunna förändra sig utifrån förändringsbehoven i samhället. De internationella projekten stöder personalens förmåga att verka utomlands, och i det internationella arbetet med intressenterna, och utvecklar personalens kompetens. Därtill stärker GTK sin internationalisering genom bl.a. forskarutbyte och internationella rekryteringar.

GTK är en aktiv deltagare i internationella forskningsprojekt och leder projekt. EU-projekten genomförs i ett samarbetsnätverk med forskningsinstitut, företag och universitet. GTK är en mycket eftertraktad samarbetspart vid EU-projekt på grund av kompetensen inom mineral- och miljöområdet samt de tillgängliga personal- och utrustningsresurserna. Förutom substanskompetens tillhandahålls spetskompetens framför allt inom projektledning samt i avtals- och juridiska frågor.

Närområdessamarbetet med Ryssland och Norden är naturligt i och med att vi delar på den Fennoskandiska skölden där de geologiska formationerna fortsätter utan att bry sig om nationsgränserna. Den mineralutvinnande gruvverksamheten och förädlingsindustrin utgör internationell och global verksamhet där Fennoskandien granskas som en helhet. Inom miljöforskningen är samarbetet kring Östersjön och dess kustområden viktigt för att de nationella och internationella målen ska nås.

I Finland har beredningen av det gränsöverskridande samarbetet koordinerats av utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet. Finland deltar i genomförandet av tre ENPI CBC-program i närområdet under 2007–2013: programmen sydöstra Finland–Ryssland, Karelia och Kolarctic. I alla dessa programområden har GTK projekt kring hållbar användning av naturresurser, anpassning till miljöförändringar, exploatering av havsbotten och geoturism.

Europeiska kommissionen har fastställt fyra övergripande mål för programmen i sin strategi: främja ekonomisk och social utveckling, möta gemensamma utmaningar, effektiva och säkra gränser och direkta kontakter mellan medborgarna.
 

 

 
 

 
 

IGC 33 (International Geological Congress), Oslo