Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Kvalitetssystem

Geologiska forskningscentralens (GTK) ledning har för centralen definierat en kvalitetspolicy och de målsättningar som hör ihop därmed.

Utgångspunkterna för GTK:s kvalitetspolicy är att kunderna och övriga intressenter skall vara nöjda samt att organisationen förbinder sig att kontinuerligt arbeta för förbättringar i verksamheten.

Som producent av geologiska data, som forskningsinstitut och som organisation för forskningstjänster har GTK ställt upp följande allmänna kvalitetsmål:

  • Insamlingen, sparandet, bearbetningen och distributionen av geologiska data sker med enhetligt överenskomna arbetsmetoder och procedurer.
  • Forsknings- och utvecklingsverksamhet på hög nivå är till stöd för GTK:s grundverksamhet och avgiftsbelagda serviceverksamhet; den är också en del av geoforskningen på det internationella planet. GTK förbinder sig att följa god vetenskaplig praxis (‘Good Scientific Practice’) samt att kontinuerligt vidareutveckla verksamhetens effektivitet.
  • Det sker ystematisk uppföljning av betalservicekundernas behov och bedömning i syfte att skapa bättre produkter och identifiera nya sådana. Väl fungerande kvalitetssäkrings- och eftermarknadsförfaranden är en väsentlig del av organisationens verksamhet.
  • Insamlingen av data, forskningen och de stödtjänster som krävs för den avgiftsbelagda verksamheten genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

De gemensamt godtagna och i kvalitetssystemet inskrivna verksamhetsprinciperna är förpliktande för hela personalen. GTK:s ledning skall tillse att de förfaranden som krävs i kvalitetssystemet följs. För utvecklingen av kvalitetssystemet ansvarar GTK:s ledning, som årligen skall övervaka hur kvalitets- och miljöpolicyn följs och att de där uppställda målen nås. Ansvaret för samarbetet med kunderna och andra intressentgrupper och för att kundernas önskemål uppfylls bärs av för varje samarbetshelhet särskilt utsedda kontaktpersoner.

Ledningen skall särskilt måna om de anställdas motivation och utvecklingen av deras yrkeskompetens. Syftet med åtgärderna i detta sammanhang är att i mån av möjlighet säkerställa de anställdas förmåga att även svara på de utmaningar som verksamheten ställer i framtiden. Varje GTK-anställd är för egen del personligen ansvarig för upprätthållandet av den egna kompetensen.