Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Natursten

Med natursten, dvs. byggnadssten, avses sten som används för byggande och som bryts ur berg i stora stycken och därefter förädlas mekaniskt, till exempel genom sågning och putsning, till slutprodukter. Slutprodukterna omfattar bland annat plattor för inre och yttre utrymmen, kantstenar samt storgat- och nubbsten. Sten används också som inredningsdetaljer, i öppna spisar, som bordsskivor, för små föremål och i miljöbyggande. 

Reserver och placering

Finlands berggrund erbjuder mångsidiga möjligheter för naturstensproduktion. Fyndigheter som kan utnyttjas finns i hela landet. På grund av vår berggrunds geologiska historia har de unga, mjuka stenarterna med tiden slitits bort och kvar finns de hållbara stenar som kan användas som byggnadssten.

GTK bedriver systematisk prospektering av naturstenfyndigheter, och för tillfället har något mer än hälften av vårt lands areal undersökts. Prospekteringsprojekten är i allmänhet offentliga, och information om nya fyndigheter förmedlas till företag som börjar använda fyndigheterna. Varje år tas några nya stenfyndigheter med i naturstensproduktionen. Utnyttjandet av varje stentyp bestäms enligt efterfrågan och prognostiserade marknadstrender. 

Gruvor och produktionsområden

Den finländska naturstenen är ett världskänt byggnadsmaterial. Granit och täljsten är de typer av sten som produceras mest. Också olika typer av skiffer bryts i mindre mängder. De viktigaste områdena för produktion av granitbyggnadssten finns i Sydvästra och Sydöstra Finlands rapakiviområden samt i Mellersta Finland. Produktionen av täljsten är koncentrerad till Norra Karelen och Kajanaland.

 

Finlands naturstenbrytning

 
 Öppna

De största områdena med täkt
 av natursten 2014

 Öppna

Aktuella teman

  • GTK fortsätter de regionala kartläggningarna av prospekteringarna för varje projekt.
  • GTK deltar som expert vid ibruktagandet av fyndigheter som upptäckts.
  • Forskning om egenskaperna hos natursten bedrivs i flera projekt.
  • GTK deltar i projekt där man söker lösningar för återvinning av sidoberg från naturstensindustrin.

 Export och import

Finländsk natursten exporteras till hela världen, och värdet av exporten uppgår till cirka hälften av omsättningen inom branschen. Totalt sett är exporten av natursten från Finland betydligt större än importen.

Närmare uppgifter om naturstensindustrin och verksamheten inom denna finns på Kiviteollisuusliitto ry:s (Stenindustriförbundet r.f.) webbplats (på engelska).

 

 
 

Röd granit

 

Mer om temat:

Guider om stenbyggnader i Helsingfors, Kotka, Kuopio, Villmanstrand och St. Petersburg på ENPI-projektets webbsida (på engelska)

 

 

Informationskällor på andra ställen:

Geologia.fi (på finska)