Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Jordmaterial

Jordmaterialet består av löst stenmaterial som avlagrats på berggrunden. Kornstorleken och sorteringen varierar beroende på avlagringsförhållandena och uppkomstsättet. Med jordmaterial avses i detta sammanhang sorterade sand- och grusavlagringar.

Användning

De huvudsakliga användningsobjekten för stenmaterialen kan grovt indelas i vägbygge, vars andel är cirka 50 procent, asfalt (10 procent), betongprodukter (10 procent) samt husbyggnad (15 procent). I vårt land används årligen drygt 100 miljoner ton stenmaterial (grus, sand, bergskross och sprängsten). För användaren uppgår det ekonomiska värdet av produktionen av stenmaterial idag till cirka 500 miljoner euro årligen, och branschen sysselsätter totalt cirka 3 000 personer.

Reserver och placering

Sand- och grusreserverna i Finland har fördelats relativt jämnt över hela landet. Konsumtionen av jordmaterial har ändå koncentrerats till tillväxtcentra. Utnyttjandet av jordmaterialen i åsar och israndsbildningar begränsas av skydd och annan markanvändning. Ofta är de kvalitetsmässigt bästa jordmaterialställena också viktiga grundvattenområden. Inom de stora konsumtionsområdena råder det i praktiken brist på högklassigt jordmaterial, och därför har transportsträckorna ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv blivit alltför långa.

Sedan 1970-talet har grus- och sandreserverna ovanom grundvattenytan kartlagts av GTK i samarbete med bland annat väg- och vattenbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och betydande aktörer inom de ekonomiska regionerna. Vid övergången till 2000-talet inleddes inom GTK:s jordmaterialforskning ett nytt projekt på de marknadsområden som är mest centrala för stenmaterialförsörjningen inom reservområdena. I projektet övergick man från uppskattningar av materialmängderna till mer objektspecifika inventeringar. Uppgifterna om begränsningarna, materialmängderna, materialkvaliteten samt om faktorer som innebär olägenheter för eller begränsar användningen inom grus- och sandområdena har införts i GTK:s rikstäckande register över jordmaterial (bild 1).

Grusreserver i Finland
Bild 1. Öppna
Täktmängder (på finska)
Bild 2. Öppna

I slutet av år 2007 fanns det mer än 4 800 giltiga tillstånd för grus- och sandtäkt i Finland. Källa: SYKE

Tjänsten Marktäktstillstånd och stenmaterialresurser

Finlands miljöcentral SYKE upprätthåller tjänsten Marktäktstillstånd och stenmaterialresurser, där man kan kontrollera de områden för jordmaterial som finns i GTK:s register över jordmaterial. Den innehåller bl.a. en uppskattning av mängden grus och sand, uttryckt i antalet kubikmeter fast mått, som har inventerats i respektive område för jordmaterial samt observationsåret. SYKE tillhandahåller information om marktäktstillstånd och täktmängder i tjänsten. Genom att jämföra GTK:s och SYKE:s material kan användaren av tjänsten skaffa sig en uppfattning om hur mycket jordmaterial det numera finns kvar i området. Skyddsområden där ingen täktverksamhet är möjlig visas som separata nivåer i tjänsten.

Till tjänsten Marktäktstillstånd och stenmaterialresurser

Produktionsområden

Totalt finns det drygt 400 företag inom stenmaterialbranschen (inkluderar också bergsmaterial), men de tio största företagen svarade för cirka 75 procent av den totala produktionen inom branschen. Utifrån både omsättningen och produktions- och personalmängderna är stenmaterialbranschen det klart största området inom gruvindustrin i Finland. De viktigaste produktionsområdena presenteras på bild 2

Aktuella teman

  • Päijät-Hämeen POSKI (POSKI i Päijänne-Tavastland, på finska)
  • POSKI i Kajanaland
  • Inom kartläggningen av jordarter på havsbottnen utreds också grusreserverna
  • Grustäkt under grundvattenytansoranotto

     

 
 

 
 

Informationskällor på andra ställen:


  Kiviteollisuusliitto (på finska)