Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som bildas av regn- och snösmältvatten som sipprar genom och ackumuleras i jordmånen och berggrunden. En grundvattenförekomst, dvs. en akvifär, är en zon i jordmånen eller berggrunden som är mättad av grundvatten och har god vattenledningsförmåga, Från akvifären kan användbara mängder vatten pumpas upp.

Grundvattenbildning och grundvattentillgångar

Grundvattnet är en förnybar naturresurs. Grundvatten bildas i områden med grovkornig och porös jordart som lätt absorberar vatten. I lermarker bildas inget grundvatten, eftersom vattnet inte kan absorberas av den täta jorden. I bergområden bildas grundvatten då vatten sipprar ner i bergsskrevorna. Grundvattenmängder som kan utnyttjas finns i sand- och grusavlagringarna i åsar, grovkorniga moränavlagringar och i sprickzonerna i berggrunden. 

I fråga om kvalitet och avgivningskapacitet finns de bästa grundvattnen i åsar och israndsbildningar som bildats av sand och grus (bland annat Salpausselkä-åsarna). I Finland grundar sig den offentliga vattenförsörjningen huvudsakligen på grundvattnet i dessa områden. Också grundvattnet i moränavlagringarna är i allmänhet av god kvalitet, men avgivningskapaciteten är mindre än i åsarna. Vattenproduktionen räcker dock väl till för enskilda hushåll. Berggrundvattnet är i allmänhet också av god kvalitet, och man får tillräckligt vatten för enskilda hushåll.

I Finland är grundvattnet för det mesta av god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven på dricks- och hushållsvatten. Grundvattnet i jordmånen är naturligt något surt och innehåller enbart få salter. I berggrunden strömmar grundvattnet i allmänhet långsamt; saltmängderna ökar och surheten minskar. Kvalitetsproblemen med berggrundvattnet orsakas huvudsakligen av områdets berggrund. Ur uran- och radonhaltiga eller arsen- och fluorhaltiga mineral kan skadliga mängder av dessa grundämnen lösas upp i berggrundvattnet.

Finland har stora grundvattenreserver. I vårt land finns över 5 000 grundvattenområden (syke.fi/avoindata)där det varje dygn bildas 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten. Endast cirka 10 procent av det grundvatten som bildas är i användning och av detta används endast cirka 0,7 miljoner kubikmeter per dygn. I Finland finns det cirka 1 600 vattenverk, ett flertal vattenandelslag och därtill använder cirka 10 procent av befolkningen vatten från en egen brunn som hushållsvatten. Cirka 60 procent av vattnet som distribueras av offentliga vattenverk är grundvatten och resten ytvatten. Finland är helt självförsörjande i fråga om grundvatten, och det skulle finnas gott om kapacitet för export. 
 

 Aktuella teman

  • Att finna tillräckligt grundvatten av god kvalitet i närheten av bosättning
  • Att sammanställa modeller av grundvattenströmmarna och -kvaliteten
  • Klimatförändringens inverkan på grundvattnet
  • Geologins inverkan på grundvattnets kvalitet
  • Geokemiska processer som anknyter till bildningen av grundvatten

 

 
 

Uppkomst av grundvatten
.
Ljusblå pil: Ytavrinning.

Blå pil: Sjunkvatten.

Mörkblå pil: Grundvatten.

Förklaringar för jordarter
1) Berggrund
2) Morän
3) Åsformation (sand/grus)
4) Strandavlagring (sand/mo/silt).