Energi

Forskningsprogramsledare: ledande forskare Samu Valpola

Genom forskningsprogrammet för energi främjas Finlands energi- och klimatpolitiska mål genom att man producerar information och tar fram sådana tekniska tillämpningar som minskar beroendet av importerade bränslen och de negativa klimatkonsekvenserna inom energiproduktionen. Programmet fokuserar på geoenergi, bioenergi och geologiska frågor kring kärnkraften. Målet är att producera tillämplig basinformation som kan utnyttjas i näringslivet. Energiprogrammet producerar nya finländska tekniker, innovationer och affärskoncept som främjar affärsverksamheten samt forskningsrön om de förnybara inhemska energiformerna till beslutsfattare, planläggare och andra myndigheter.

Det speciella utvecklingsobjektet i forskningsprogrammet är bedömningen av den geoenergiska utnyttjandepotentialen och den tillhörande utvecklingen av mät-, modellerings- och forskningstjänster. Målet är att ta fram kommersiella tillämpningar i samarbete med kunderna, andra forskningsorganisationer och tjänsteleverantörer. GTK tar fram hållbara uppvärmnings- och avkylningslösningar som bygger på utnyttjandet av geoenergin i synnerhet för stora objekt och energikonsumenter, såsom bostadsområden, köpcentrum, affärs-/kontorsbyggnader, offentliga byggnader (skolor, sjukhus, universitet, hotell). Den tillämpade kompetensen på det geoenergiska produktionsfältet bygger på både det egna forskningsarbetet och den intensiva och mångsidiga nätverksbildningen på det nationella och det internationella planet med de ledande forskningskoncentrationerna och företagen i branschen.

När det gäller torvbiomassa testas terrängmetoder som är mer kostnadseffektiva än tidigare och geofysiska tillämpningar i kartläggningen av torvresurserna. Dessutom beaktas kvalitetskraven på torvråvaran för biodiesel i kartläggningen av torvresurserna och inventarieförteckningen över dessa. Målet är även att bereda en omfattande bioenergibalansräkning i samarbete med andra aktörer, såsom Skogsforskningsinstitutet.

Inom kärnenergi görs fortsatta insatser i utvecklingen av en opartisk expertroll i synnerhet när det gäller slutförvaret av kärnavfall och bedömningen av var nya kärnkraftverk ska placeras. Inom kärnavfallshantering görs särskilda insatser i modelleringen av berggrunden, undersökningen av fyllnadsmaterialet och utredningen av grundvattnets kemi och rörelse.

Möjligheterna att återvinna och lagra koldioxid i Finland kommer att kartläggas, och man strävar efter att ta fram egna innovativa lösningar för detta. Den internationella utvecklingen i branschen när det gäller att återvinna och lagra koldioxid samt marknadsutvecklingen följs upp.

Mål för forskningsprogrammet Energi:  

  • producera forskningsrön för säker kärnavfallshantering och byggande av nya kärnkraftverk
  • undersöka användningen av torvbiomassa som energi samt dess effekter
  • främja jord- och bergvärmelösningar i samhällsbyggandet
  • kartlägga de geologiska möjligheterna att återvinna och lagra koldioxid
 
 

 
 

Informationskällor på andra ställen:

ANM / energi
CGS Europe
CCSP