Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Energiforskning 

Resultatområdet Energiförsörjning och miljö ska främja energislag som har låga utsläpp och kan ersätta import samt anpassning till klimatförändringar i enlighet med de klimat- och energipolitiska målen. Inom energisektorn prioriteras forskning om geoenergitillämpningar i s.k. storobjekt, säker placering av kärnkraftverk och förvaring av använt kärnbränsle samt torvresurser och deras tillgänglighet. Genom forskning om havsbottnens geologi produceras tillförlitliga data om långvariga klimat- och miljöförändringar för modellering av klimatutvecklingen och planering av anpassningsåtgärder.

Torv

Torv är en organisk jordart som bildats av rester av myrväxter till följd av ett ofullständigt sönderfall under fuktiga och syrefria förhållanden och som avlagrats på det ställe där den bildats.

Finland har gott om torvmark (ca 9,3 miljoner hektar), där de vanligaste formerna av markanvändning är skogs- och jordbruk (ca 5 miljoner hektar), skydd av myrar (ca 1,13 miljoner hektar) och torvproduktion (ca 0,08 miljoner hektar). Förutom dessa former av användning är cirka en tredjedel (ca 3 miljoner hektar) av Finlands myrar fortfarande i naturtillstånd.

Idag används torv i huvudsak som energikälla och som växt- och miljötorv. Torven täcker ca 7 % av energiförsörjningen och ca 20 % av fjärrvärmen. Ungefär 70 % av Finlands energiförsörjning bygger på importerad energi, varav en del ersätts med torv.

GTK kartlägger och inventerar Finlands torvresurser med beaktande av olika användningsformer och producerar mångsidig information, bl.a. som stöd för planering av markanvändningen och för näringslivets behov. GTK producerar forskningsrön om kolets kretslopp och torvavlagring.
 

 
Torv
Vi har bred erfarenhet av att bedöma torvresurser i produktionsområden och av geologisk undersökning i samband med torvproduktionens tillståndsprocesser för torvproduktion. Läs mera

 

 
Torvforskningsresultat
De myrspecifika forskningsrapporterna sammanställs i kommunspecifika rapporter som publiceras i GTK:s serie Torvforskningsrapport. Det kan finnas flera rapporter om en kommun om forskning har utförts i flera år. Hittills har ca 400 kommunspecifika torvrapporter publicerats. Läs mera

Torvresursernas bokföring
I den nya karttjänsten erbjuds information om myr- och torvmarkernas användning och om torvresurser som GTK har kartlagt. I tjänsten är det möjligt att granska regionala sammanfattningar med hjälp av fördefinierade regionala nivåer eller alternativt data över en enskild myr. (presentation på finska)

arrow     Läs mera

 

Torv