Nyttjande av mineralresurser Energiforskning Samhällsbyggande Den internationella GTK
 
 

Forskningsnytt

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

Energiforskning 

Resultatområdet Energiförsörjning och miljö ska främja energislag som har låga utsläpp och kan ersätta import samt anpassning till klimatförändringar i enlighet med de klimat- och energipolitiska målen. Inom energisektorn prioriteras forskning om geoenergitillämpningar i s.k. storobjekt, säker placering av kärnkraftverk och förvaring av använt kärnbränsle samt torvresurser och deras tillgänglighet. Genom forskning om havsbottnens geologi produceras tillförlitliga data om långvariga klimat- och miljöförändringar för modellering av klimatutvecklingen och planering av anpassningsåtgärder.

Kärnkraft och kärnavfall

Vid användning av kärnenergi uppstår oundvikligen radioaktivt avfall. Kärnavfallshanteringen har till uppgift att hantera detta avfall för att det inte ska medföra orimligt negativa konsekvenser nu eller i framtiden. GTK producerar geologiska, geokemiska och geofysiska forskningsdata som slutförvaringsbolag och myndigheter behöver för slutförvaringen och bedömningen av dess säkerhet.

Uran är råmaterialet för kärnbränslet till reaktorerna. Dagens elproducerande kärnkraftverk och den nya kapaciteten som byggs skapar en relativt stabil efterfrågan på uran. På grund av jordens begränsade uranresurser bedrivs uranprospektering även i Finland. GTK producerar experttjänster inom uranrelaterad geologi.
 

 
Undersökningar av platser för slutförvaring av kärnavfall
Vi gör mångsidiga utredningar som underlag för bedömning av den långsiktiga säkerheten i geologiskt slutförvar och faktorer som måste beaktas vid planering och byggande av utrymmen under jord. Läs mera

Malmpotential
Vi har lång erfarenhet och en framgångsrik historia inom alla sektorer av malmundersökning i Finland. Läs mera

 

 
 

Kärnkraft och kärnavfall

Nyttiga länkar 

ANM: energi
TUKES: gruvsäkerhet
STUK: kärnsäkerhet