Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Läs mer

Ta kontakt

Telefon (växel): 029 503 0000
E-post: 
- registratorskontor: gtkgtk.fi
- personal: förnamn.efternamngtk.fi

GTK:s verksamhetsställen och kontaktinformation

De viktigaste riktlinjerna för GTK:s datapolicy

I egenskap av ett nationellt geoinformationscentrum tillhandahåller GTK faktamaterial till alla intresserade. De viktigaste målen för distributionspolicyn är att

  1. stärka inflytandet i samhället
  2. iaktta jämlikhet och likabehandling av kunderna
  3. säkerställa kvaliteten på (med tillräckliga materialbeskrivningar) och tillförlitligheten hos det material som kunderna får samt tillräcklig handledning härvid.

Inom ramen för sitt offentliga åtagande ger GTK tillgång till standardiserad data med utbredd användning i samhället. Detta material är avgiftsfritt och fritt för vidareutnyttjande (GTK Öppen licens). Dessutom tillhandahåller GTK andra dataprodukter till rimliga priser. Tjänster för kunders informationsbegäran gällande material som inte produktifierats omfattas av lagen om grunderna för avgifter till staten, och villkoren för nyttjandet av dessa data fastställs alltid genom avtal med kunden.

GTK:s numeriska data delas in i följande klasser enligt tillgänglighet:

  1. Öppet datamaterial (dataprodukter som sprids enligt principerna för öppen tillgång till data)
  2. INSPIRE-material (dataprodukter som sprids enligt INSPIRE-villkoren)
  3. Annat avgiftsfritt datamaterial (avgiftsfria dataprodukter som sprids via webben)
  4. Avgiftsbelagt datamaterial (prissatta dataprodukter)
  5. Datamaterial som inte produktifierats

Dataprodukterna och användningsvillkoren till dem finns i GTK:s produktkatalog. Material av klasserna 1, 2 och 3 som levereras via webben får användas utan avgift, men GTK förutsätter att avtalsvillkoren för produkten iakttas.
Kunden ska alltid noggrant ta del av användningsvillkoren för materialet, oavsett om det är fråga om avgiftsfritt eller avgiftsbelagt material.

GTK arbetar kontinuerligt med att utveckla distributionen och prissättningen av datamaterial med beaktande av de allmänna riktlinjerna inom statsförvaltningen och målen för den nationella geodatastrategin.

Mer information: enhetschef, Digitala produkter och tjänster Mikko Eklund och seniorexpert Antti Kahra

arrow Tillbaka