Geologiska forskningscentralen

Miljöpolicy och målsättning

GTK har en vision om hållbar tillväxt och ökat välstånd genom geologi. Denna vision bildar grunden för GTK:s miljöpolicy. GTK beaktar miljösynpunkter såväl i inriktningen av sin datainsamlings- och forskningsverksamhet som i utvecklingen av de egna förfarandena.

GTK, vars expertis är insamling av geologiska data och framtagning av processer för bearbetning av mark, är en opartisk organisation som bedömer miljösynpunkter på ett brett område och tvärvetenskapligt. I sina miljöinsatser månar GTK om tillräckliga kontakter med olika intressentgrupper.

Ett mål i den egna verksamheten är uppnåendet av de uppställda miljömålen och uppbyggandet av verksamhetsformer som tar hänsyn till miljösynpunkter. GTK ser till att miljörelaterade synpunkter förs fram i utbildningen av de egna anställda och i det övriga utvecklingsarbetet. Likaså ser GTK till att miljölagstiftningen, övriga bestämmelser och instruktioner i anslutning till centralens verksamhet står till personalens förfogande. Det uppföljs hur centralens miljöpolicy och de relaterade tillvägagångssätten blir genomförda. GTK kräver även av sina underleverantörer att de är förtrogna med centralens miljöpolicy och miljömålsättningar, och uppmanar dem att följa samma principer när de producerar tjänster på uppdrag av GTK.

GTK:s miljömålsättningar är som följer:

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/kvalitetssystem/miljopolicy/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019