Geologiska forskningscentralen

Kvalitetssystem

Geologiska forskningscentralens (GTK) ledning har för centralen definierat en kvalitetspolicy och de målsättningar som hör ihop därmed.

Utgångspunkterna för GTK:s kvalitetspolicy är att kunderna och övriga intressenter skall vara nöjda samt att organisationen förbinder sig att kontinuerligt arbeta för förbättringar i verksamheten.

Som producent av geologiska data, som forskningsinstitut och som organisation för forskningstjänster har GTK ställt upp följande allmänna kvalitetsmål:

De gemensamt godtagna och i kvalitetssystemet inskrivna verksamhetsprinciperna är förpliktande för hela personalen. GTK:s ledning skall tillse att de förfaranden som krävs i kvalitetssystemet följs. För utvecklingen av kvalitetssystemet ansvarar GTK:s ledning, som årligen skall övervaka hur kvalitets- och miljöpolicyn följs och att de där uppställda målen nås. Ansvaret för samarbetet med kunderna och andra intressentgrupper och för att kundernas önskemål uppfylls bärs av för varje samarbetshelhet särskilt utsedda kontaktpersoner.

Ledningen skall särskilt måna om de anställdas motivation och utvecklingen av deras yrkeskompetens. Syftet med åtgärderna i detta sammanhang är att i mån av möjlighet säkerställa de anställdas förmåga att även svara på de utmaningar som verksamheten ställer i framtiden. Varje GTK-anställd är för egen del personligen ansvarig för upprätthållandet av den egna kompetensen.

 

 

Sidans URL: http://se.gtk.fi/gtk/kvalitetssystem/index.html

Uppdaterad: 19.02.2019